About RE/MAX

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση κατοίκων της υπαίθρου για να παραμείνουν στις περιοχές τους επιδιώκοντας ορθολογική
ανάπτυξη με επίτευξη συμπαγούς και συγκεντρωμένης ανάπτυξης στις κοινότητες. Το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε γεωγραφικές περιοχές/ κοινότητες της υπαίθρου (128), εντός οικιστικών ζωνών
και οικιστικών περιοχών, οι οποίες δε συμμετέχουν στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων.
Αναλυτικοί κατάλογοι των κοινοτήτων/περιοχών εφαρμογής του Σχεδίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα 8

Το Σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021. Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη
ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, όπως για την, - ανέγερση κατοικίας, - αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, - αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας, - απόκτηση με δωρεά και
βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, - απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας. 

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000.
Ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΤΟΜΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) €15.000 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) €20.000 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ * Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 **

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

➢ Δικαιούχος (αιτητής) είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για 5 χρόνια. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν,
επαναπατρισθέντες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.

➢ Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης ή οικονομικού οφέλους µόνο µία φορά και µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο ή Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).
Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση ή ενίσχυση από τον ΚΟΑΓ για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός αιτητή που έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης ή για επιτόκιο στεγαστικού δανείου.
Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.

➢ Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη
ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του. 

➢ Δικαιούχος είναι ο αιτητής που ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του δεν έχουν εγγεγραμμένο στο όνομά τους άλλο ακίνητο (τεμάχιο γης) εντός της οικιστικής ζώνης/περιοχής της τοπικής αρχής στην οποία θέλει/ουν
να κατοικήσουν, ή σε όμορη κοινότητα/Δήμο. 

➢ Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων.

➢ Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων

EIΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΤΟΜΟ

€25000

MONOΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΟΙΚΟΓ.2 ΑΤΟΜΩΝ

€45000

ZEYΓΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ)

€45000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

€50000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

€55000

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΝΤΕ Η’ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

€65000


AΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το/α υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής. Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας**
δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.µ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας** τα 250τ.μ

Δεν επιτρέπεται η πώληση της κατοικίας που αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου αυτού για περίοδο δέκα (10) ετών από την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της.  Η κατοικία πρέπει να
χρησιμοποιείται, μετά την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του/ων ιδιοκτήτη/ών.

XΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ

ΑΚΡΟΥΝΤΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ

ΑΣΓΑΤΑ

ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΒΔΙΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΡΙΜΗ

ΚΟΛΟΣΣΙ

ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ

ΜΟΝΗ

ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ

ΠΑΛΟΔΙΑ

ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΕΝΤΑΚΟΜΟ

ΠΙΣΣΟΥΡΙ

ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΟΥΝΙΑ ΖΑΝΑΚΙΑ

ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ

 


[ENGLISH FOLLOWING]

Updated Housing Plan of Mountain, Outermost regions, and Disadvantaged Areas

The above plan was originally started in 2019, modified in 2020, while it was also significantly modified a few days ago.
The purpose of the Plan is to provide financial support for the acquisition of privately owned housing for permanent ownership in areas covered by the plan, and to reduce urbanism. 
The aim of the new housing policy is to develop the core of the communities in order to assist in the  creation of supermarkets, restaurants, and other services. 
That is why it is a necessary condition for the building to be developed in a residential zone area and not in an agricultural zone area. 

The amount of money will not be given for an agricultural zone area so that there is no unorganized development. There are also criteria for the total covered area of the house. 
The main criteria  are that they should not exceed 200sqm for construction or 250sqm in case of the acquisition of an existing house.
The Plan covers a total of 258 communities / areas divided into three Areas defined as critical, mountain and disadvantaged areas based on specific criteria

  Geographical Area of Application 

  A: Critical Areas: 14 Areas along the Green Line, Geographical Area of Application 
  B: Mountain and Disadvantaged Areas: Includes 127 communities that meet one of the following criteria:
  (a) Altitude greater than or equal to 500 meters
  (b) Distance greater than or equal to 40 km, from an urban centre
  (c) Population less than 500 inhabitants (according to the 2011 census) and at the same time at a distance greater than or equal to 30 km, from an urban centre (d) Population less than 500 inhabitants (according to the 2011 census) and at the same time either with a reduction of at least 10% of residents in the 2011 census compared to the 2001 census, or with an overall reduction of at least 20% of residents in the 1992-2001 and 2001-2011 censuses.

  Geographical Area of Application C

  Very high Mountain and very low and faraway areas: 
  Includes 117 communities adjacent to the Confrontation Line and fall into the special category of highly mountainous and faraway low areas. Extended income criteria apply.
  The aid amounts to 50% of the total cost of acquiring a home, with a total cost of € 20,000. 
  The maximum aid (50% of total expenditure) depends on the composition of the family as shown below:


  Financial support is granted for the acquisition of a privately owned house for permanent ownership for at least ten (10) years, for:
  - construction of a house
  - purchase of a new or existing home
  - purchase and improvement of a new or purchase and improvement of an existing home
  - acquisition by donation and improvement of a new or existing home
  Acquisition in another way and improvement of a new or existing residence.
  Income Criteria: 
  Gross family income * should be within the following context:


  Annual Aid for support to the residents of faraway areas per family
  € 400 for areas at a distance of 40-59km from Urban Center
  € 500 for areas at a distance of 60-79km from Urban Center
  € 600 for areas> 80km from Urban Center