About RE/MAX

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

3η Αναθεώρηση Κριτηρίων 24 Μαρτίου 2021

1  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1  Το Υπουργικό Συμβούλιο, εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής.

1.2  Ο αιτητής πρέπει να πληροί ένα εκ των επενδυτικών κριτηρίων της Παραγράφου 2.1, καθώς επίσης τα ποιοτικά κριτήρια της Παραγράφου 3 πιο κάτω.  Τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επένδυση θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

2  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

2.1  Ο αιτητής θα πρέπει να προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €300,000 σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

(Α)  Επένδυση σε οικία/διαμέρισμα: Αγορά οικίας ή διαμερίσματος από εταιρεία ανάπτυξης γης, η οποία θα πρέπει  να αφορά πρώτη πώληση ύψους τουλάχιστον €300,000 (πλέον Φ.Π.Α.).

(Β) Επένδυση σε ακίνητα (εξαιρουμένων οικιών/διαμερισμάτων): Αγορά άλλης μορφής ακινήτων όπως γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις ή συνδυασμός αυτών συνολικής αξίας €300,000.  Τα εν λόγω ακίνητα μπορούν να αφορούν και μεταπωλήσεις.

(Γ) Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με δραστηριότητες  και προσωπικό στην Κύπρο: Επένδυση αξίας €300,000 σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει αποδεδειγμένα φυσική παρουσία στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτομα.

(Δ) Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF): Επένδυση αξίας €300,000 σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων.

Νοείται ότι, η οποιαδήποτε αποξένωση του κατόχου της Άδειας Μετανάστευσης από την επένδυση στην οποία έχει προβεί χωρίς την άμεση αντικατάσταση της με άλλη της ίδιας ή  μεγαλύτερης αξίας, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διαδικασία, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.   

2.2  Ο αιτητής θα πρέπει, επιπρόσθετα της επένδυσης με βάση την Παράγραφο 2.1 πιο πάνω, να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου ή/και της συζύγου). Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κοκ που προέρχονται από το εξωτερικό για τις περιπτώσεις που ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως η Παράγραφος 2.1.(Α). Στον υπολογισμό του συνόλου του εισοδήματος μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα της συζύγου του αιτούντος. 

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Β), 2.1.(Γ) ή 2.1.(Δ), το συνολικό εισόδημα του ή μέρος του μπορεί να προκύπτει και από πηγές που προέρχονται από δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας.


3  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3.1  Ο αιτητής και η σύζυγος του πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα παραμονής τους ή από τη Δημοκρατία στην περίπτωση που διαμένουν στην Κύπρο και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

3.2  Ο αιτητής και η σύζυγος του θα βεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν στη Δημοκρατία με εξαίρεση την απασχόληση τους ως Διευθυντές σε Εταιρεία στην οποία έχουν επιλέξει να επενδύσουν στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής.

3.3  Στις περιπτώσεις που η επένδυση δεν αφορά σε μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας, ο αιτητής ή/και η σύζυγος του μπορούν να είναι μέτοχοι σε Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα σε τέτοιες εταιρείες να μην θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της Άδειας Μετανάστευσης.  Επίσης μπορεί να κατέχουν αμισθί τη θέση του Διευθυντή σε τέτοιες εταιρείες.

3.4 Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Β), 2.1.(Γ) ή 2.1.(Δ), θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με το χώρο διαμονής του στη Δημοκρατία (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο, ενοικιαστήριο έγγραφο).


4  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1  Επένδυση σε οικία/διαμέρισμα ή άλλα ακίνητα:

Ο αιτητής υποβάλλει με την αίτηση του τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο στο όνομα του ή/και της συζύγου του που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον (πλέον Φ.Π.Α. αν εφαρμόζεται) και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον (χωρίς το Φ.Π.Α), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου.


Σημειώνεται ότι η αγορά ακινήτου θα γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται από νομικό πρόσωπο στο οποίο ο αιτητής ή/και η σύζυγος του είναι οι αποκλειστικοί μέτοχοι ή οι τελικοί δικαιούχοι και το οποίο είναι εγκατεστημένο νόμιμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Για σκοπούς εφαρμογής της Παραγράφου 2 σε σχέση με την αγορά οικίας/διαμερίσματος διευκρινίζεται ότι:

(α) Ο αιτητής είναι δυνατόν να αγοράσει μέχρι και δύο (2) μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες), νοουμένου ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας πληροί τις πρόνοιες της Παραγράφου 4.1 πιο πάνω.  Σε περίπτωση ζεύγους, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει συνολικά για το ζεύγος.

(β) Η εν λόγω αγορά πρέπει να αφορά κατοικίες που πωλούνται από την εταιρεία ανάπτυξης σε αγοραστή για πρώτη φορά, εκτός και αν η αγορά των κατοικιών πραγματοποιήθηκε πριν τις 07/05/2013.  Αγοραπωλητήρια έγγραφα που αφορούν σε μεταπωλήσεις κατοικιών και έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο πριν τις 07/05/2013 (η ημερομηνία κατάθεσης των αγοραπωλητήριων εγγράφων θα επιβεβαιώνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής.

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα δεν είναι απαραίτητο να αγοράζονται από την ίδια εταιρεία ανάπτυξης γης.

4.2 Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με επιχειρηματικές δραστηριότητες και προσωπικό στην Κύπρο:

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απαιτείται από τον αιτητή συνολική επένδυση ύψους €300.000, φυσική παρουσία της εταιρείας στη Δημοκρατία και απασχόληση από αυτή τουλάχιστον πέντε (5) υπαλλήλων.  

4.3  Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF):

Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απαιτείται από τον αιτητή συνολική επένδυση ύψους €300.000 σε επενδυτικά μερίδια.

5  ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΙΤΗΤΗ

5.1 Η Άδεια Μετανάστευσης εκδίδεται στον αιτητή. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτώμενα πρόσωπα του αιτητή που είναι η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά τους μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

5.2   Άγαμα παιδιά με ηλικία από 18 μέχρι 25 ετών, μόνο όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης με την υποβολή του ανάλογου τέλους. Σε τέτοια περίπτωση ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000 για κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί.   

Αν τα παιδιά είναι φοιτητές σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δημοκρατίας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση άδειας προσωρινής παραμονής στην Δημοκρατία ως φοιτητές βάσει της σχετικής νομοθεσίας (Οδηγία ΕΕ).  Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην Κύπρο θα μπορούν να υποβάλουν δική τους αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης, όπως αναφέρεται πιο πάνω με την καταβολή του ανάλογου τέλους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους με μόνη προϋπόθεση ότι οι γονείς θα παρουσιάσουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000.

Η εν λόγω Άδεια θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την συμπλήρωση των 25 ετών έστω και αν το παιδί δεν εξακολουθεί να είναι άγαμο και/ή φοιτητής και/ή οικονομικά εξαρτώμενο των γονιών του. 

5.3     Άδεια Μετανάστευσης είναι επίσης δυνατόν να παραχωρηθεί και στους γονείς του αιτητή και της συζύγου του, με την υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων για κάθε άτομο και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, με μόνη προϋπόθεση ότι ο αιτητής θα παρουσιάσει επιπλέον ετήσιο εισόδημα €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα. Νοείται ότι δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα στην εν λόγω Άδεια ο/η σύζυγος και ανήλικα παιδιά τους.  

6 ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Άδεια Μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε ενήλικα τέκνα αιτητή που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα του νοουμένου ότι πραγματοποιηθεί επένδυση υψηλότερης αξίας, στη βάση των προνοιών της Παραγράφου 2, όπως καθορίζεται πιο κάτω: 

Η αγοραία αξία της επένδυσης ύψους €300.000 θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των ενήλικων τέκνων, τα οποία θα επικαλεστούν την ίδια επένδυση για σκοπούς απόκτησης Άδειας Μετανάστευσης.  Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα ενήλικο παιδί θα πρέπει να προβεί σε επένδυση αξίας  €600.000, αν έχει δύο ενήλικα παιδιά η αξία της επένδυσης θα πρέπει να ανέρχεται σε €900.000 κοκ. 

Σε περίπτωση που η επένδυση θα αφορά στην αγορά ακινήτων, δηλαδή όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει ως οι Παράγραφοι 2.1.(Α) και 2.1.(Β), μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση πληρωμής ποσοστού τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας των ακινήτων. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση το κάθε ενήλικο τέκνο θα να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεση του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ως οι πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.  Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί από κοινού στο όνομα του αιτητή και του ενήλικου τέκνου ή αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή.

8  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκτιμάται ότι η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωμένης αίτησης, θα κυμαίνεται περίπου στους δύο (2) μήνες.


9  ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσωπα στα οποία παραχωρείται Άδεια Μετανάστευσης οφείλουν να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έγκρισης της υποβληθείσας αίτησης, ενώ οφείλουν όπως και τα μέλη της οικογένειας τους να μην παραμείνουν εκτός Δημοκρατίας για περίοδο δύο (2) ετών.  Σε αντίθετη περίπτωση η Άδεια Μετανάστευσης παύει να ισχύει δυνάμει του Κανονισμού 6(3) και/ή δύναται να ακυρωθεί δυνάμει του Κανονισμού 6(4).

[ENGLISH FOLLOWING]


Criteria of issuing an Immigration Permit to applicants who are third country nationals and invest in Cyprus

3rd Revision of Criteria March 24, 2021


1 LEGAL FRAMEWORK

1.1   Pursuant to the provisions of Regulation 6 (2) of the Aliens and Immigration Regulations, the Minister of the Interior decided, after informing the Council of Ministers, to issue an Immigration Permit to applicants who are third-country nationals conditions of this policy.

1.2   The applicant must meet one of the investment criteria in Section 2.1, as well as the quality criteria in Section 3 below. It is understood that the money that will be used for the investment must be proven to come from abroad.

2 INVESTMENT CRITERIA

2.1  The applicant must make an investment of at least € 300,000 in one of the following investment categories: (A) Investment in a house / apartment: Purchase of a house or apartment from a land development company, which should involve a first sale of at least € 300,000 (plus VAT). (B) Investment in real estate (excluding houses / apartments): Purchase of other types of real estate such as offices, shops, hotels or similar developments or a combination of these with a total value of € 300,000. These properties can also be resold. (C) Investment in share capital of a Cyprus Company with activities and staff in Cyprus:

Investment worth € 300,000 in share capital of a company registered in the Republic of Cyprus, which is based and operates in the Republic of Cyprus and has a proven physical presence in Cyprus and employs at least five (5) people.

(D) Investment in shares of Cyprus Investment Organization Collective Investments (type AIF, AIFLNP, RAIF): Investment worth € 300,000 in shares of Cyprus Investment Organization Collective Investments.

It is understood that any alienation of the holder of the Immigration Permit from the investment he has made without its immediate replacement with another of the same or greater value, which must meet the conditions set out in the present procedure, will entail the activation of the procedure. cancellation of the License based on the provisions of Regulation 6 of the Aliens and Immigration Regulations.   

2.2 The applicant must, in addition to the investment under Section 2.1 above, be able to prove that he has at his disposal an insured annual income of at least € 30,000. The annual income increases by € 5,000 for each dependent family member and € 8,000 for each dependent parent (of the same and / or spouse). This income may come from salaries for wages, pensions, dividends on shares, permanent deposits, rents, etc. coming from abroad in cases where the applicant chooses to invest as Section 2.1 (A). In calculating the total income, the income of the applicant's spouse can also be taken into account. 

In cases where the applicant chooses to invest as Sections 2.1.(Β), 2.1.

3 QUALITY CRITERIA

3.1  The applicant and his / her spouse must submit a certificate of white criminal record from their country of residence or from the Republic in case they reside in Cyprus and generally do not pose in any way a threat to public order or public safety.

3.2   The applicant and his / her spouse will certify that they do not intend to work in the Republic with the exception of their employment as Directors in a Company in which they have chosen to invest under this policy.

3.3   In cases where the investment does not concern the Company's share capital, the applicant and / or his spouse may be shareholders in Companies registered in Cyprus and the dividend income in such companies may not be considered as an obstacle for the purposes of obtaining the Immigration License. They may also hold the position of Director unpaid in such companies. 3.4 In cases where the applicant chooses to invest as Sections 2.1. (B), 2.1. (C) or 2.1. (D), he must provide information about his place of residence in the Republic (eg title deed). real estate, purchase document, rental document).

4 LEGAL ELEMENTS

4.1 Investment in a house / apartment or other real estate: 

The applicant submits with his application a title deed or purchase document in the name of his and / or his spouse submitted to the Department of Lands and Surveys for a house or other building worth at least € 300,000 (plus VAT if applicable) and official receipts for the repayment of at least € 200,000 (excluding VAT), regardless of the delivery date of the property.

It is understood that when submitting the application, evidence must be provided that the investment money has come from abroad and is not a product of domestic borrowing (remittances, foreign card payment receipts, bank certificate) which should be linked to the corresponding investments. The rest of the value of the investment will have to be repaid to the seller's account at a Cyprus financial institution. It is noted that the purchase of real estate will be accepted even when it is made by a legal entity in which the applicant and / or his spouse are the sole shareholders or the final beneficiaries and which is legally established in the Republic or in another Member State of the European Union or of the European Economic Area.

For the purposes of paragraph 2 in relation to the purchase of a house / apartment, it is specified that: (a) The applicant may purchase up to two (2) housing units (apartments or houses), provided that the total market value meets the provisions of Section 4.1 above. In the case of a couple, the above condition applies to the couple as a whole. (b) This purchase must relate to dwellings sold by the development company to a first-time buyer ;

unless the purchase of the houses took place before 07/05/2013. Purchase and sale documents related to resale of houses and have been submitted to the Land Registry before 07/05/2013 (the date of filing of the purchase and sale documents will be confirmed by the Department of Land Registry and Surveying), will be accepted for purposes of this policy. It is noted that the properties do not have to be purchased from the same land development company.

4.2 Investment in share capital of a Cyprus Company with business activities and staff in Cyprus:

For the purposes of implementing this policy, the applicant is required to make a total investment of € 300,000, physical presence of the company in the Republic and employment of at least five (5) employees. In this case the following documents must be submitted:
Share purchase agreement
Shareholder Certificate and Company Establishment Certificate from the Registrar of Companies and Official Recipient
Business profile of the company that includes business goals etc.  
Proof of payment (eg bank transfer)
Evidence for the employment of employees from the Department of Social Insurance.

4.3 Investment in units of Cyprus Collective Investment Investment Organization (type AIF, AIFLNP, RAIF):

For the purposes of this policy, the applicant is required to make a total investment of € 300,000 in investment shares and to submit the following documents:
Securities or other confirmation for the units purchased
Proof of payment (eg bank transfer)
Confirmation from the Hellenic Capital Market Commission for the establishment of the Fund
Memorandum of the Fund or the Investment Plan.

5 DEPENDENT APPLICANTS

5.1 The Immigration Permit is issued to the applicant. This includes the applicant's dependents who are the spouse and their minor children up to the age of 18 years.

If they wish, it is possible to issue two separate Immigration Permits in each of the parts of the couple without the obligation and the second to meet the above criteria, provided that a separate application is submitted and the corresponding fee is paid.
 
It is understood that in the event that the Immigration Permit granted to the investor is canceled for any reason, it will involve the activation of the process of cancellation of the Permit for the other part of the couple, based on the provisions of Regulation 6 of the Aliens and Immigration Regulations. 

5.2    Unmarried children between the ages of 18 and 25, only those who are proven to be higher education students abroad on the date of application and who are financially dependent on the applicant, can submit their own, separate application for an Immigration Permit with the submission of the corresponding fee. In such a case the father or mother and / or both parents together must present an additional annual income of € 5,000 for each such dependent child.   

If the children are students in Higher and Higher Education Institutions of the Republic, they must apply for a temporary residence permit in the Republic as students under the relevant legislation (EU Directive). After completing their studies in Cyprus, they will be able to submit their own application for an Immigration Permit, as mentioned above with the payment of the corresponding fee, regardless of their age, provided that the parents will present an additional annual income of € 5,000.

This Permit will continue to be valid after reaching the age of 25 even if the child is still not single and / or a student and / or financially dependent on his or her parents. It is understood that the spouse and their minor children will not be able to be included as dependents in this License. It is also understood that in case the Immigration Permit granted to the investor / parent is canceled for any reason, it will involve the activation of the process of cancellation of the Permit for this child, based on the provisions of Regulation 6 of the Aliens and Immigration Regulations. 

5.3   An Immigration Permit can also be granted to the applicant's parents and their spouse, by submitting separate applications for each individual and paying the corresponding fee, provided the applicant submits an additional annual income of € 8,000 for each dependent parent. It is understood that their spouse and minor children will not be able to be included as dependents in this License. It is also understood that in the event that the Immigration Permit granted to the investor / child is canceled for any reason, it will involve the activation of the process of cancellation of the Permit for these parents, based on the provisions of Regulation 6 of the Aliens and Immigration Regulations.   

6 HIGHER VALUE INVESTMENT FOR INCLUDING ADULT CHILDREN

An Immigration Permit may also be granted to an adult applicant who is not financially dependent on the idea of ​​making a higher value investment, under the provisions of Paragraph 2, as defined below: 

The market value of the investment of € 300,000 should be multiplied accordingly. with the number of adult children, who will rely on the same investment for the purposes of obtaining an Immigration Permit. For example, in case the applicant has an adult child he should make an investment worth € 600,000, if he has two adult children the value of the investment should amount to € 900,000 coke. 

In case the investment will concern the real estate market, ie where the applicant chooses to invest as Sections 2.1. (A) and 2.1. (B), together with the application a proof of payment of at least 66% of the market value must be submitted. of real estate. 

It is understood that, in such a case, each adult child will be able to prove that he has at his disposal an insured annual income of at least € 30,000, which will increase by € 5,000 for each dependent, as provided in Section 2.2. In addition, it is noted that the investment can be made jointly in the name of the applicant and the adult child or exclusively in the name of the applicant.

7 APPLICATION AND EXAMINATION PROCEDURE

The applications, together with the required accompanying documents, will be submitted to the Department of Population and Immigration Record (TAPM) in person or through a representative (relevant telephone numbers 22308676 and 22308633). Upon submission of the application, a fee of € 500 is paid.

In the case of submitting an application through a representative, this should be accompanied by a written authorization of the applicant which should indicate the full details of the representative as well as his address and contact telephone numbers.

The application will be processed quickly by the TAPM and will be submitted to the Minister of Interior, through the General Director of the Ministry of Interior (MFA).

8 SCHEDULES

If all the criteria of this policy are met and if there are no reasons concerning either the applicant's criminal record or reasons of public order and public security, the application will be forwarded for consideration and decision by the Minister of Interior.  It is estimated that the examination period of the application from the date of submission of the completed application will be approximately two (2) months.

9 OTHER INFORMATION

Persons who are granted an Immigration Permit must obtain permanent residence in the Republic within one (1) year from the date of approval of the submitted application, while they must, like their family members, not remain outside the Republic for a period of two (2) years.


SOURCE/ΠΗΓΗ: http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/A18FF7BA0423C8DCC22586A200228685?OpenDocument